Graduate School / บัณฑิตศึกษา

ติดต่อเรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรเก็ตถวา บุญปราการ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำงานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา
โทร. 074-200300 ต่อ 359, 086-2971458 (Id Line)
|E-mail: kettawa@hu.ac.th, kettawa@hotmail.com
การศึกษา : ปร.ด. (ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคา

เกี่ยวกับเรา

งานมาตรฐานบัณฑิตศึกษาอยู่ภายใต้สังกัดสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

งานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นแบบฟอรม์ที่นักศึกษาใช้ตลอดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ

 Read more