Vision / วิสัยทัศน์

 

Vision / วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เน้นนวัตกรรมด้านการบริการ บูรณาการการเรียนการสอน พัฒนาสู่ความเป็นสากล

 

Mission / พันธกิจ


พันธกิจ

สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษามุ่งเน้นการให้บริการด้านข้อมูลนักศึกษา พัฒนาคณาจารย์  นักศึกษา  และหลักสูตรที่ทันสมัย บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ตรวจสอบคุณภาพวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ เน้นนวัตกรรมด้านการบริการ ที่สะดวกรวดเร็ว ด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่ ภายใต้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย โดยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้าน