หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา M.Ed.

Issue Date Title Author
2550 การประเมินการจัดการศึกษานอกโรงเรียนขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามทัศนะผู้เรียนของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน ฮาซัน  ปัตยะบุตร
2551 ปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริญัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต้ พระครูสังฆรักษ์   ชัยศักดิ์
2551 ปัญหาการดำเนินงานของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในสงขลา พระครูวิจิตรศีลาจาร
 2551 การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1  ซูไรดา   แก้ววิกรรม
2552 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 ศรีวิไล   ยลสุริยันต์วงศ์
 2552 ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่ชุมชน กรณีศึกษาโรงเรนียนบ้านปานาเระ ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สุดินทร์  ปีแนบาโง
 2552 ภาวะผู้นำด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสังฆาธิการในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พระมหาชัชรินทร์  แก้วศรี (จตฺตภโย)
 2552 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนงศ์   แก้วเนื้ออ่อน
2552 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ฐานียา   ชมมาก
 2552 บทบาทของผู้บริหารในการบริหารจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กพิการกับเด็กปกติของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จังหวัดสงขลา วัฒนา  ถนอมศักดิ์
 2553 การจัดการความขัดแย้งของบุคลากรคระแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสขลานครินทร์ จงดี   สมไทย
 2553 บทบาทการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พระอุดมธรรมคณี
 2553 ปัญหาการจัดการศึกษาในศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช้างไห้ ตามความเห็นครูผู้สอนและชุมชน อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี พระมหาไพศาล  ปสนฺนจิตโต
 2553 ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลปัตตานี ทรงเกียรติ  เกตสมิง
 2553 การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน จังหวัดสงขลา วรรณเพ็ญ  วงศ์สุคนธ์
 2553 ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สุวัฒ  พันธฤทธิ์
 2553 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสภานศึกษา อำเภอรัตถูมิ จังหวัดสงขลาตามการรับรู้ของครูผู้สอน อมรินทร์   ขุนทองเพชร
2554 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล ทวี   จันทรัตน์
 2554 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จิราพร  สร้างอำไพ
 2554 การปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา อัชอารี   เร๊ะดุมหลี
 2554 บทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี อุดร   ปาณะศรี
 2554 การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ทิพย์ทิวาพร   ปานทอง
 2554 ทักษะการบริหารของผู้อำนวยการสถานศึกษาตามทัศนะของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 สุรกิจ  กิณเรศ
 2554 สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบในจังหวัดพัทลุง สุริยศักดิ์   วรกาญจนานนท์
 2554 การมีส่วนร่วมต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสงขลา เฝาซี  บิลโอ
 2554 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู้ตามทัศนะของข้าราชการครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 วสันต์   สาและอาเร
 2554 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ระพิน  ชูทอง
 2555 การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 นพพงศ์  คงประจักร
 2555 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี นิเพาซาน   วาบา
 2555 ปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 นิฮานานี  วาบา
 2555 พฤติกรรมการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดพัทลุง อาซียะ  หมัดอาดัม
 2555 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สุมาดี   ทองคำ
 2555 การมีส่วนร่วมของคระกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา อรรถพล  สีแดง

หน้า 2/