หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน M.P.A.

Issue Date Title Author
2555 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา: เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พระครูธีรสุตคุณ
 2555 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้นแบบการปกครองประชาธิปไตยตามทัศนะพระพุทธศาสนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พระสมุห์เกรียงไกร   มหาปุญโญ
 2555 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา อภันตรี  อาหลัง
 2555 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักาณะของผู้นำ: กรณีศึกาาเทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พระประยงค์  สิงห์แก้ว
 2555 บทบาทของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ฐานันดร  ปูนิล
 2555 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการทำประกันชีวิตกับบริษัทกรุงไทยแอกซา จำกัด(มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อุสมาน  ฮะบีรราห์มาน
 2556 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลัก   ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลกาลออำเภอรามัน จังหวัดยะลา อิสมาแอล  โตงนุแย
 2558 ความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำประปาที่มีต่อการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จิราภรณ์  มากสวัสดิ์
 2558 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลในการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ชลี  คงเย็น
 2558 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อามาลีนา  มะสาเมาะ
 2558 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี อนันต์  แม่กอง
 2558 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ชานนท์  วิสุทธิชานนท์
 2558 ทัศนคติและความพึ่งพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร้อยตำรวจโท กัมปนาท  ปานสุวรรณ
 2558 คุณภาพการให้บริการตามทัศนะของผู้ให้บริการศูนย์สาธารณสุขเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ขนิษฐา  ปองผล
 2558 ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สมพงษ์  แก้วประยูร
2558 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ษณภร  ชาติสุวรรณ
2558 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในระดับท้องถิ่นในอำเภอศรีสาคร จังหวัดนาธิวาส สีซาริสมี  วาแม
2558 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โสภิดา  ศรีนุ่น
2558 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วิภา  หวันแหละ
2558 บทบาทกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สุพรรณี  เกสรินทร์

หน้า 2