หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.

Issue Date Title Author
 2550 การตัดสินใจเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอส กรณีศึกษาอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปรัชศนีย์   กายพันธ์
 2551 พฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านหนังสือในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กันยา   สกุลดี
 2551 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์จากชาเขียวในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กาญจนา   ปล้องอ่อน
 2551 ขวัญในการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้างในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ญาดา   กิตติเดชกุล
 2551 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้โมบายคอมเมิร์ชของผู้บริโภคในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อามธิรา  ศรีสมบัติ
 2552 การศึกษาความรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อระบบการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมบนแท่นการผลิตก๊าซธรรมชาติ ประทีบ   นาคอ่อน
2554 การรับรู้คุณค่าตราสินค้าในธุรกิจให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เบญจวรรณ แก้วสวัสดิ์
2554 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และคุณลักษณะผู้ประกอบการกับความสำเร็จของการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา กรณีศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) สุธาสินี จำดวง
2556 ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ธนัชชา  บินดุเหล็ม
2557 ความผูกพันธ์ต่อองค์การของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จิระพร  จันทภาโส
2557 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนราธิวาส นุรนัจมาล์  แวโด
2557 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสงขลา อทิตยา  สุวรรณโณ
2557 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สิงหนาท  เอียดจุ้ย
2559 ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสงขลา เสาวลักษณ์  สมาพิทักษ์วงศ์
2559 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของระบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของพนักงานโรงไฟฟ้าจะนะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รักกิจ  ศิริวัฒน์
2559 ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยสำเร็จรูปในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นุรมี  หะสา
2559 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัททวีฟาร์ม จำกัด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ทวิช  อุศมา
2559 การรับรู้และทัศนคติที่มีต่อประชาชนต่อกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยหาดใหญ๋ วัชถนันท์  ปลื้มใจ
2559 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครสงขลา ธัญวรินทร์  ศิริชุม
2560 พฤติกรรมการเลือกซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สหัทนา ชัยรี
2560 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อโคแปรรูปในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อัสมีย์ เจะมามะ
2562 สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่น ออนไลน์ กรรณริน จุลรอด
2561 ปัจจัยภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รัศมี  ทองศรีเทพ
2562 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางของผู้บริโภคกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ(LGBT) สายฝน พุดประกอบ
2562 การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สุรีรัตน์  อินทองมาก
2564 แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเข้ามาท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดพัทลุง เกษราวดี ชูแสง
2563 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดสงขลา นันท์ธิกาญจน์ ฤทธิเทวา
2563 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมขนาดกลางในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปาณิสรา  อินทศิริ
2564 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มนรวี ภักดีเจริญ
2563 การเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลแบงกิ้ง และคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รตาพิยาพร  เบญจกุล
2563 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Startup ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศุภิสรา  โภชาดม
2563 อิทธิพลของธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การของบุคลากรในสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ สงบ ขุนศรีหวาน
2563 ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยและความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวราคาเกินกว่า 5 ล้านบาท ของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สุนัยนา  วงศ์เกียรติกุล
2565 ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการบอกต่อ และความตั้งใจกลับมาศึกษาต่อหรือใช้บริการโปรแกรมอื่นในอนาคตของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สุทธิษา มุ่งมาไพรี
2566 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา อรรถชัย ณ ภิบาล