หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน M.Ed. C & I

 

Issue Date Title Author
2554 ผลของวิธีการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักเรียนระดับประกาศยบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ลดาวัลย์   จันทร์มณี
2554 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องไวยากรณ์ระหว่างการเรียนโดยแบบฝึกทักษะและวิธีเรียนปกติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จิราภรณ์  สังข์แก้ว
2554 ผลของการจัดการเรียนรู้คำศัพท์ทางการตลาดโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทิพวรรณ  ขันติยะวรรณ
 2555 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วรรณทวี จันทร์สว่าง
 2555 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปิยพงษ์  คงภักดี
 2555 ผลของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยการเต้นแอโรบิคควบคู่กับการใช้โปรแกรมฝึกด้วยน้ำหนักของร่างกาย อรุณสิทธิ์   แซ่ลิ่ม
 2555 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหน่วยการเรียนรู้”มโนราห์”สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ดวงมณี  คงไชย
 2555 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคลกับการสอนปกติ จิราภรณ์   นวลละออง
 2556 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับการสอนแบบปกติ กุลฤดี  รัศมีสวัสดิ์
 2556 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์เรื่อง เหตุการณืสำคัญทางประวัติศาสตร์สากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวิธีการสอนแบบโครงงานกับวิธีการสอนปกติ จุฑาภรณ์  หวังกุหลำ
 2556 ผลของการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนกลอนสุภาพในวิชาภาาาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโพธาราม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ปัญสุธา  ย่องลั่น
 2556 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ระหว่างการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับวิธีการสอนปกติ พิชญานิน  ลายเจียร
 2556 การเปรียบเทียบความสามารถในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมคอมพิวเตอร์และการสอนโดยใช้บัตรภาพคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภูมิพัฒน์  พิพิทธภัณฑ์
 2556 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพื้นฐานงานศิลป์ เรื่องทัศนธาตุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ลดาวัลย์  ภัทรวิวัฒน์
 2556 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติงานเรื่องการใช้โปรแกรมประมวลคำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ กิติพงษ์  แหน่งสกูล
 2556 ผลของการใช้วิธีสอนแบบใช้สื่อมัลติมีเดียกับวิธีการสอนปกติที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปวช.1 แผนกช่างยนต์ ธิติพงษ์  หน้องมา
 2556 การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาไทยโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการเขียนแผนภาพโครงเรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกาาปีที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สาริณี  หนูหมาด
 2556 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิรัตน์  รื่นเริง
 2557 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสรเางตารางคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ปรีดา หล๊ะ
 2557 สภาพการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสงขลา รัตนาภรณ์  ปานแก้ว
2557 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และปฏิบัติงานเรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลคำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยวิธีสอบแบบชี้แนะร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ กิติพงษ์  แหน่งสกูล
 2557 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ปีการศึกษา 2556 อัมพาพร  นพรัตน์
 2557 การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาไทยโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการเขียนแผนภาพโครงเรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สาริณี   หนูหมาด
 2557 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนโดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์กับการสอนปกติ กุลฤดี  รัศมีสวัสดิ์
 2557 ผลของการใช้วิธีสอนแบบใช้สื่อมัลติมีเดียกับวิธีการสอนแบบปกติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปวช.1 แผนกช่างยนต์ ธิติพงษ์  หน้องมา
2557 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องการสร้างเว็บเพจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ณรงค์กร  สุทธิศักดา

หน้า2/