หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา Ed.D.

Issue Date Title Author
 2557 การพัฒนาตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข กิตติพร  เนาว์สุวรรณ
2558 องค์ประกอบที่มีอิทธิต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตภาคใต้ เชาวนี  แก้วมโน
 2558 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน วัชรศักดิ์ สงค์ปาน
 2558 คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล: กรณีศึกษาเทศบาลนครสงขลาและเทศบาลนครหาดใหญ่ ภัทรกานต์  จันทร์มา
 2558 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สิทธิพงศ์  นกแอนหมาน
 2559 ปัจจัยที่นำสู่ความสำเร็จในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย พิชญา  ชูเพชร
 2559 ปัจจัยจำแนกคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เรวดี  เชาวนาลัย
 2559 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สิทธิพงศ์  นกแอนหมาน
 2560 การพัฒนาองค์ประกอบตัวบ่งชี้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก น้ำทิพย์  ม่วงปลอด
 2560 ปัจจัยจำแนกการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาของนักเรียนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภัคชุดา  เสรีรัตน์
 2560 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษษ ในจังหวัดชายแดนใต้ ชนภรณ์  อือตระกูล
2560 การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ชนัฐ  พรหมศรี
 2560 องค์ประกอบและตังบ่งชี้ที่เพิ่มประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ธัญชนก ยอดสวัสดิ์
 2565 ปัจจัยภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณัฐฐิตา ชุมประมาณ
 2565 โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะทางปัญญาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลภาคใต้สถาบันพระบรมราชชนก ทรงฤทธิ์  ทองมีขวัญ
2565  องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ความเป็นครูมืออาชีพในยุคดิจิทัลของครูสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ธวัชชัย สุนทรนนท์
 2565 การวิจัยแบบผสานวิธีเพื่อพัฒนาและทดสอบโมเดลความสำเร็จในการวิจัยของครูประถมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ปิยวรรณ ไกรนรา
 2565 รูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคใต้ของประเทศไทย อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพ
 2566 อนาคตภาพการนิเทศการศึกษาสำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2564–2573) กาญจนา  ศึกหาญ