ติดต่อสหกิจศึกษา

 

bank
อาจารย์สุทธิชัย รักจันทร์
หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา
โทร. 074-200-387
eMail : rakjan_b@hu.ac.th


นางสาวศรัณญา บุญวงศ์
เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษาและส่งเสริมอาชีพ
โทร. 074-200-387
eMail : saranya.bo@hu.ac.th