ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 2562

ปีการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

  รัชนี ทองเงิน ความสำเร็จตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน: องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และแนวทางการพัฒนาสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 สายฝน   พุดประกอบ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางของผู้บริโภคกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ(LGBT)
 สุรีรัตน์  อินทองมาก  การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
 กชพรพรรณ    สุทธิหิรัญพงศ์  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา
 ขวัญแก้ว  จันทรัตน์ การบริหารความเสี่ยงทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
 จิรารัตน์  อินมณเทียร สภาพปัญหาการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
  ชัยศักดิ์ ขาวสังข์ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร กับประสิทธิผลโรงเรียนเอกชน
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 นุชรี  เนียมรัตน์ การบริหารงานวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
 ปิยะ หมานอีน บทบาทของผู้บริหารในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 พาตีฮะห์    เดเบาะ  การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
 ฟารียะ     สะอุ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3
 รุ่งทิวา  วิบูลพันธ์ ศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
 วันอับดุลเลาะฮ์  หล๊ะติหมะ คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสามัญสอนศาสนาอิสลามตามความต้องการของครู สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
 ษรวดี   จำปา การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
 สีวรรณ์   ไชยกุล การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3
 สุจิรา  แวอาแซ สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
 หนึ่งฤทัย  เลี้ยงพันธุ์สกุล ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
  อชิรญาณ์  แซ่เช่น พฤติกรรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
 อัยรีน  สมาแอ การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3
 อาราฟัด  หัดหนิ สมรรถนะหลักของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
 ชาญยุทธ  ทองประพันธ์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการเรียนด้วยชุดการสอนและวิธีปกติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)     ชั้นปีที่ 1 วิชางานฝึกฝีมือ 1
 รัตน์พีภรณ์  คงหนู การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสร่วมกับการใช้แฟ้มสะสมผลงานกับการเรียนรู้แบบปกติ
 ซูมัยยะห์   ปือแต การจัดการคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด
(ตาดีกา)  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา
 ณัฏฐ์นรินทร์  สุขลิ้ม ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดตรัง
 นัสเซอร์อาลี  เกปัน ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
อันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ จังหวัดสตูล
 ภาณุวัฒน์  จันทร์ประสิทธิ์ ประสิทธิภาพในการทำงานของผู้รับเหมาขนส่งสินค้าแช่แข็งหาดใหญ่ตามทัศนะของพนักงานร้านสะดวกซื้อในเขตจังหวัดสงขลา
 ลลิตา     เภอเกลี้ยง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดในภาคใต้
 วีริยา  โชติวงศ์ การรับรู้และความคาดหวังของประชาชนต่อแนวทางการป้องกันอาชญากรรมบริเวณพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) เทศบาลนครยะลา
 ศศินกานต์ วิเศษสังข์ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 อามานี  เด่นดารา คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maxresdefault