การสอบประจำภาคการศึกษา ประกอบด้วยการสอบกลางภาค และปลายภาค ดังนี้

10

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
– สอบกลางภาควันที่ 19-26 กันยายน 2564
– สอบปลายภาควันที่ 14-21 พฤศจิกายน 2564

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
– สอบกลางภาควันที่ 13-15, 17-21 กุมภาพันธ์ 2565
– สอบปลายภาควันที่ 17-24 เมษายน 2565

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
– สอบกลางภาควันที่ 1-2, 4-5 มิถุนายน 2565
– สอบปลายภาควันที่ 22-23 และ 25-26 มิถุนายน 2565

สามารถศึกษาระเบียบและแนวปฏิบัติในการสอบได้ที่ Click