การสอบประจำภาคการศึกษา ประกอบด้วยการสอบกลางภาค และปลายภาค ดังนี้

10

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
– สอบกลางภาควันที่ 28 สิงหาคม-4 กันยายน 2565
– สอบปลายภาควันที่ 30 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2565

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
– สอบกลางภาควันที่ 21-28 มกราคม 2566
– สอบปลายภาควันที่ 25 มีนาคม-1 เมษายน 2566

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
– สอบกลางภาควันที่ 17-12, 20-21 พฤษภาคม 2566
– สอบปลายภาควันที่ 17-18, 19-20 มิถุนายน 2566

สามารถศึกษาระเบียบและแนวปฏิบัติในการสอบได้ที่ Click