ประชาสัมพันธ์…นักศึกษาประเมินคุณภาพการเรียนการสอน และประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565