ผลงานสหกิจศึกษา

                                          ผลงานสหกิจศึกษาปี 2562                                          

62A.Wannaอาจารย์วรรณะ วิจิตร หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา
รางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนวิชาการ
ระดับผู้บริหารหน่วยงาน สสอท. ประจำปี 2562
จัดโดย “สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราช-
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (สสอท.)


 

                                          ผลงานสหกิจศึกษาปี 2561                                          

61coopผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
อธิการบดีม.หาดใหญ่
เข้ารับรางวัล “สหกิจศึกษา ดีเด่น” ระดับชาติ ประจำปี
2561 ประเภทสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น
มอบโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
ในวันงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 “สหกิจศึกษาแนวใหม่
สู่ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี”
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่นฮอลล์
โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก                             ส

                                          ผลงานสหกิจศึกษาปี 2559                                          

Tay1

นางสาวธนัญญา  หนูทอง และ    ส                          นายไชยชยุตม์ ยอดจันทร์บำรุง                              นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครอง และการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์          ส                     ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์  และการจัดการ โครงการสหกิจ ศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2559” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่     


DRIC1

นางสาวฮานีฟะ  ดอรอสะ                                        นางสาวชุติรวรรณ์ ศรีสังข์ และ                                นางสาวชุติวรัตน์  ศรีสังข์                                  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน                      ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ด้าสหกิจศึกษานานาชาติ โครงการ ส  สหกิจ ศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2559″  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 


a.yuk2

นายธวัชชัย  จันทรทิพย์                              นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                              ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการสหกิจ ศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2559” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  


a.yuk2.2นายเฟาซาน สุวรรณมงคล และ นายนพดล หวังนุรักษ์   นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                             ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “ด้านนวัตกรรม             สหกิจศึกษา โครงการสหกิจ ศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2559” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่                

 

                                          ผลงานสหกิจศึกษาปี 2556                                          

56 A.k.sdนายภาณุพงศ์ สวัสดี และ นายสถาพร สุขลิ้ม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช รุธิโก (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำฐานข้อมูล ระบบท่อน้ำและหัวดับเพลิง เพื่อระงับเหตุอัคคีภัย บนระบบปฎิบัติการ แอนดรอยด์และไอโอเอส                                                                                          กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม และอำเภอบางกล่ำ                                                       
จังหวัดสงขลา  


56A.k.wมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับรางวัล สถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายในงานสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5
จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556                                                                           ;


56 panupongนายสถาพร สุขลิ้ม และนายภาณุพงศ์ สวัสดี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการสหกิจ ศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2556” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 


56 koreyaนางสาวคอซียะห์ ดือเระ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ “ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ โครงการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2556” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่                                                                         l 


56 jiruttikanนางสาวจิรัฐิกานต์ สลำเส้ง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ “ด้านสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น โครงการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2556” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่                                                                                      


56 ruttanapongนายวรันต์พงษ์ อึงรัตนากร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา โครงการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2556” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่                                                             

 

                                          ผลงานสหกิจศึกษาปี 2555                                          

55 Dr.kมหาวิทยาลัยหาดใหญ่คว้ารางวัลระดับชาติ
“สถานศึกษาดาวรุ่งด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา”เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 (Thai Cooperative Education Day 2012) 
จัดโดย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) / สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย


55 suwadeeนางสาวสุวดี ศรีสมบูรณ์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น (Best practical) ระดับเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2555                                              ส

                                          ผลงานสหกิจศึกษาปี 2554                                          

54 A.jum

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัล “สถานศึกษาดาวรุ่งด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา” ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 3     

 


54 suratinนายสุรทิน พัฒนวงศ์ไทย และนายพงศธรแสนท้าว                        นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          ได้รับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุภาวดี ทองเสมา  นักศึกษาสาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ                                                                                                                                                                                          

                                          ผลงานสหกิจศึกษาปี 2553                                          

53 tumrongsuk

นายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ระดับเครือข่าย จัดโดย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เครือข่ายเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค และสมาคมสหกิจศึกษาไทย