ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 2561

ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

ดรรชนี  จิตคารพ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
 เสาดะห์  ขุนหลำ
ผลการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนดารุลอูลูม  จังหวัดสตูลระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนแบบปกติ
กิตติ์รวี  เลขะกุล
ธรรมาภิบาล วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของเทศบาล ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย
วิภาวดี  แก้วสองศรี
ผลการสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์และสารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ระหว่างการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และวิธีสอนแบบปกติ
อามีเนาะ  สาเล็ง
การนิเทศแบบร่วมพัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
อามีนุดดีน   จะปะเกีย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อบุคลากรในศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
อังศุพร  บิลหมัน
การตัดสินใจเลือกผู้นำท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อัสนา   สาเมาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดบริการกับความภักดีของผู้บริโภคในธุรกิจก่อสร้าง ในเขตอำเภอเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อภิสรา   กังสังข์
บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
อภิวรรณ  ยอดมงคล
การพัฒนากลยุทธ์เพื่อพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้
ดิษวัชร  ลอแต
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์ ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จันทนา  ช่วยเรือง
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
กัลยา  กิตยวัฒน์
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอหาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ 16
กัญญ์ณพัชร์  เพิ่มพูน
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้
กรรณริน  จุลรอด
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์
 กรรณกา  เพชรนุ้ย
การสังเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
มัสนะห์  สารี
กลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
มารีนา  อาแว
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรณีศึกษาพนักงานที่ปฏิบัติในสำนักงานภาคใต้ตอนล่าง
Moussaq   Sacko
A Study of Guinean Living in Thailand Perception Toward President Alpha Conde Political Leadership Style from 2010-2018 AD
นวรัตน์  ไวชมภู
การสังเคราะห์ตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้
 นิรันดร์  สูโดด
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน (ประเภทสามัญศึกษา) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
นุกูล  ชิ้นฝัก
โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่อิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย
อรวรรณ  นุ่นร่ม
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 9
พนารัตน์  ยาพันธ์
บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ภัตราพร  ชนะการณ์
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
พิรัญญา  นิลพันธ์
คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน ในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พรทิพย์  สุขเอียด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
รัศมี  ทองศรีเทพ
ปัจจัยภาพลักษ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รัตติกาล บุญเทพ          
ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
รวมศักดิ์  แซ่เฮง
ปัจจัยส่วนประสบการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดกีฬาในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เสาวนีย์  สงวนวงศ์ภักดี
การบริหารลูกหนี้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา
สุกฤตา  วัฒนเกษมกุล
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
พระมหาศุภวัฒน์
สุขดำ
รูปแบบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ จังหวัดสงขลา
สุวรรณโณ  ยอดเทพ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่ 6 โดยการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 Es
ธริศร  เทียบปาน
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดภาคใต้
ถวัลย์  สุวรรณอินทร์
การพัฒนาตัวบ่งชี้พฤติกรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ธิติสรณ์ ณ แฉล้ม
การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านบางมัน อำเภอสำราญ จังหวัดระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
เวชยันต์  สรรพเศรียร
ความเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการโรงเรียนปะเหลียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1