ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 2554

ปีการศึกษา 2554

ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง
จิราภรณ์ สังข์แก้ว
ลดาวัลย์ จันทร์มณี
ทิพวรรณ ขัตติยะวรรณ
อุดรปาณะศรี
อัชอารี เร๊ะดุมหลี
สุริยศักดิ์ วรกาญจนานนท์
สุรกิจ กิณเรศ
วสันต์ สาและอาแร
ระพิน ชูทอง
เฝาซี บิลโอ
ทิพย์ทิวาพร ปานทอง
ทวี จันทรัตน์
จิราพร สร้างอำไพ
เบญจวรรณ แก้วสวัสดิ์
สุธาสินี จำดวง