โครงการสัมมนาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 36 (2/2564) รูปแบบออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้งานดูข้อมูลด้วย E-mail ของ @hu.ac.th เท่านั้น

 สำหรับอาจารย์ (ก่อน-หลังโครงการฯ) 

คลิก⇒ หลักเกณฑ์ต่างๆ ของโครงการสัมมนาสหกิจศึกษาและรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 36 (2/2564)
ก่อนโครงการฯ  ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 5 เม.ย.65
คลิก⇒ 1. กรอกข้อมูลแบบแจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้วิพากษ์ ระดับสาขาวิชา และลิงค์จัดโครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 36 (2/2564)
หลังโครงการฯ  กำหนดส่งภายในวันที่ 25 เม.ย.2565
คลิก⇒ 1. กรอกข้อมูลแบบแจ้งรายชื่อตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย (2/2564)  
คลิก⇒ 2. ส่งเอกสารหรือส่งออนไลน์ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (F25) ของนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 36 (2/2564) มายังฝ่ายสหกิจศึกษา

 


 สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 36 (2/2564) (หลังโครงการฯ) 

คลิก⇒  ส่งผลงานสหกิจศึกษาผ่าน Google Drive รุ่นที่ 36 (2/2564) จำนวน 3 เรื่อง (ส่งวันที่่ 11-22 เม.ย.65)
คลิก⇒ แบบประเมินโครงการสัมมนาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 36 (2/2564) (สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 36(2/2564)) เมื่อนักศึกษาประเมินโครงการฯเสร็จแล้ว จะได้รับเกียรติบัตร ส่งผ่านทาง E-mail (เปิดให้ประเมินฯ 11 เม.ย.65)

 


 พิเศษสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฟัง 

ทั้งนี้หากนักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่มีชื่อในการจัดโครงการสัมมนาฯ หากประสงค์เข้าร่วมฟัง สามารถเข้าร่วมฟังได้โดยเลือกรับลิงค์สัมมนาออนไลน์และเวลาที่สนใจได้ที่ https://bit.ly/3CLvLVr (จะแจ้งข้อมูลให้ทราบ 6-11 เม.ย.65)
คลิก⇒ แบบประเมินโครงการสัมมนาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 36 (2/2564) (สำหรับนักศึกษาผู้เข้าร่วมฟัง) เมื่อนักศึกษาประเมินโครงการฯเสร็จแล้ว จะได้รับเกียรติบัตร ส่งผ่านทาง E-mail  (เปิดให้ประเมินฯ 11 เม.ย.65)