อบรมความรู้เบื้องต้นในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 1/2566 หรือ 2/2566 และสมัครสหกิจศึกษา ในระบบ I student สหกิจศึกษา