Contact

Contact Details

สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ตั้งอยู่ ชั้น 2 อาคารนราธิวาส
เลขที่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต. คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110