รายวิชาแยกตามกลุ่มผู้เรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563


สาขาวิชาการบัญชี ACC162  ACC163
ACCS162 ACCS163  ACS161  ACS163
สาขาวิชาการจัดการ MG160 MG161 MG162 MG163
MGC161 MGC162 MGC163-1 MGC163-2 MGCS161 MGCS162 MGCS163
MGS162 MGS163
สาขาวิชาการตลาด
MKC162  MKC163 
MKCS163 
MKS161  MKS162 MKS163
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ CM160-1
BIS161 BIS162 BIS163 BISC162 BISC163
BISCS162 BISCS163 BISS161 BISS162 BISS163
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ HR160
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ SI160 SI161 SI162 SI163
SIC163 SIW162 SIW163
SI161WIL SI162WIL
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไซส์ RM160
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน AL160 AL161 AL162  AL163
BC160
ENG157 ENG161-1 ENG161-2
IBM159 IBM160-1 IBM160-2 IBM161 IBM162
คณะนิติศาสตร์ LA59-1 LA161 LA162 LA163
LAS161 LAS162 LAS163
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี IT161 IT162 IT163
ITC163 CH161 CH162 CH163-1 CH163-2 CH163-3
คณะรัฐศาสตร์ PA161 PA162
LG162 LG163
LGS162 LGS262 LGS163
PG161-1 PG161-2 PG162 PG163 PGS160 PGS161 PGS162 PGS163
คณะนิเทศศาสตร์ CA159-1 CA160-1 CA161 CA162  CA163
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ AP160 TBC161 TBC162
PM160 PM163
TH161 TH261 TH361 TH461
TH162 TH262 TH362 TH462
TH163 TH263 TH363 TH463 TH563
EE160 EE260 EE161 EE162 EE262 EE362 GS163
EE163 EE263 EE363 SS160
บัณฑิตวิทยาลัย GD.CI.162-1 GD.CI.162-2 GD.CI.163
M.B.A.163
M.Ed.163 M.Ed.263 M.Ed.CI.162-1 M.Ed.CI.162-2 M.Ed.CI.163
Ed.D.161-1 Ed.D.161-2 Ed.D.162-1 Ed.D.162-2 Ed.D.163-2 
Ph.D.162 Ph.D.163