รายวิชาแยกตามกลุ่มผู้เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564


สาขาวิชาการบัญชี ACC163 
ACCS162 ACCS163  ACS161  ACS163
สาขาวิชาการจัดการ MG60-1 MG160 MG161 MG162 MG163 MG163-2
MGC163-1 MGC163-2 MGCS161 MGCS162 MGCS163
MGS161 MGS162 MGS163
สาขาวิชาการตลาด
MKC163
MKCS163 
MKS161 MKS162 MKS163
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ CM159-1 CM159 CM160-1
BIS161 BIS162 BIS163 BISC162 BISC163
BISCS162 BISCS163 BISS161 BISS162 BISS163
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ SI157 SI158-1 SI160-1 SI161 SI162 SI163
SIC162 SIC163
SIW162 SIW163
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไซส์
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน AL161 AL162 AL163
ENG159-1 ENG159-2 ENG160 ENG161-1 ENG161-2 ENG162-1 ENG162-2 ENG162-3
ENG163-1 ENG163-2
IBM161 IBM161-1 IBM161-2 IBM162-1 IBM163
คณะนิติศาสตร์ LA161 LA162 LA163
LAS161 LAS162 LAS163
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี IT61-1 IT161 IT261 IT162 IT163 IT163B ITC163
CH159-1 CH161 CH162 CH163
คณะรัฐศาสตร์ PA161 PA162
LG161 LG162 LG163 LGS162 LGS262 LGS163 LGS263
PG161 PG161-1 PG161-2 PG162 PG163-1 PG163-2
PGS160-1 PGS161 PGS162 PGS163
คณะนิเทศศาสตร์ CA60 CA161 CA162 CA163
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ TBC161 TBC162 TBC162-1
PM161 PM163
TH160 TH260 TH360 TH161 TH261 TH361 TH461
TH162 TH262 TH362 TH462
TH163 TH263 TH363 TH463
EE160 EE260 EE161 EE162 EE262 EE362
EE163 EE263 EE363 GS163
SS160 SS161 SS162 SS163
บัณฑิตวิทยาลัย GD.CI.163 GD.CI.263 GD.CI.363 GD.CI.463 GD.CI.563 GD.CI.663
M.B.A.163
M.Ed.163 M.Ed.263 M.Ed.CI.163
Ed.D.161-2 Ed.D.163-2
Ph.D.162 Ph.D.163