รายวิชาแยกตามกลุ่มผู้เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565


สาขาวิชาการบัญชี AC162 AC163 AC164 AC165 ACC164 ACC165 ACCS164 ACCS165
ACS162 ACS163 ACS164 ACS165
สาขาวิชาการจัดการ MG162 MG163-1 MG163-2 MGC164-1 MGC164-2 MG165 MGC163-2 MGC164-1
MGC164-2 MGC165-1 MGC165-2 MGCS163 MGCS164 MGCS165 MGCS165-1 MGS162
MGS163 MGS164 MGS165 MGตกค้าง MG164-1 MG164-2
สาขาวิชาการตลาด MK162 MK163 MK164 MK165
MKC164 MKC165 MKCS164 MKCS165
MKS162 MKS163 MKS164 MKS165
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ BIS162 BIS163 BIS164 BIS165 BISC164 BISC165 BISS162
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ SI162 SI163 SI164 SI165
SIC163 SIC165
SIW164 SIW165
สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ INDEE164 INDEE165
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน AL162 AL163 AL163-1 AL164 ENG159 ENG161-1 ENG161-2 ENG162-1
ENG162-2 ENG162-3 ENG162-4 ENG163 ENG164-1 ENG164-2 ENG165-1 ENG165-2
IBM162 IBM163 IBM164-1 IBM164-2 IBM165-1 IBM165-2 IBM165-3
คณะนิติศาสตร์ LA162 LA163 LA164 LA165 LA265 LAS162 LAS163 LAS164
LAS165
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี CH162 CH163 CH164 CH165 CH264 CH265 CH364 CH365
CHT63 CHT464 CHT465
IT162 IT163 IT164 IT165 ITC163 IT164 ITC164-1 ITC164-2
ITC165 OC165
คณะรัฐศาสตร์ LG163 LG164 LG165 LGS162 LGS163 LGS164 LGS165 LGS264-1
LGS264-2 LGS265
PA162
PG163 PG164 PG165 PGS162 PGS163 PGS165 PGS265
คณะนิเทศศาสตร์ CA162 CA163 CA164 CA165 CA265
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ EE160 EE161 EE162 EE163 EE164 EE165 EE260 EE262
EE263 EE264 EE265 EE362 EE363 EE364 EE365 EE465
GS163 GS164 GS165 PM163 PM164 PM165
SS161 SS162 SS163 SS164 SS165 SS264 SS265 SS364
TBC162 TH59ตกค้าง TH60ตกค้าง TH161 TH162 TH163 TH164 TH165
TH261 TH262 TH263 TH264 TH265 TH361 TH362 TH363
TH364 TH365 TH461 TH462 TH463 TH464 TH465
TH564 TH565
บัณฑิตวิทยาลัย Ed.D.163 Ed.D.163-2 Ed.D.164 Ed.D.164-2 Ed.D.165 Ed.D.165-2
GD.CI.165 GD.CI.265 GD.CI.365 GD.CI.465 GD.CI.565 GD.CI.665
M.B.A.164 M.B.A.165 M.Ed.164 M.Ed.165 M.Ed.264 M.Ed.265
M.Ed.CI.159 M.Ed.CI.160 M.Ed.CI.161 M.Ed.CI.162 M.Ed.CI.163 M.Ed.CI.164-1 M.Ed.CI.164-2 M.Ed.CI.165
M.Ed.CI.264-1 M.Ed.CI.264-2 M.Ed.CI.265 M.M.165 Ph.D.163 Ph.D.165