รายวิชาแยกตามกลุ่มผู้เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566


สาขาวิชาการบัญชี AC162 AC163 AC164 AC165 AC166 ACC164 ACC165 ACC166
ACCS163 ACCS164 ACCS165 ACCS165-1 ACCS166 ACS162 ACS163 ACS164
ACS165 ACS165-1 ACS166 ACS166-1
สาขาวิชาการจัดการ MG163-1 MG164-1 MG165-1

MG165-2

MGC166 MGCS164 MGCS166
MGS164 MGS165 MGCS166 MGS164 MGS165 MGCS164 MGC166 MGS166
MG166

MGS166

MGC164-1

MGC164-2

MGC165-1

MGC165-2

MGCS165

MGCS165-1

MGC165-2

MGC164-1

MGC164-2

MGC165-1

MGC165-2

MGCS165

MGCS165-1

สาขาวิชาการตลาด MK163 MK164 MK165 MK166 MKC165 MKC166 MKCS164 MKCS165
MKCS166 MKS163 MKS164 MKS165 MKS166
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ BIS163 BIS164 BIS165 BIS166 BISC164 BISC165 BISC166
BISCS166 BISS166
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ SI159 SI162 SI163 SI164 SI165 SI166 SIC163 SIC165
SIC166 SIS166 SITS166 SIW164 SIW166
สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ INDEE164 INDEE165 INDEE166 INDEE265
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน AL163 AL164 AL166 IBM(Dorcus) IBM163-1 IBM163-2 IBM163-3 IBM164
IBM164-2 IBM165 IBM166
คณะนิติศาสตร์ LA163 LA164 LA165 LA166 LA264 LA265 LA266
LAS163 LAS164 LAS165 LAS166
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี IT163 IT164 IT165 IT166 ITC165 ITC166
CH163 CH164 CH165 CH166 CH264 CH265 CH266 CH364
CH365 CH366 CHT64 CHT465 CHT466
OC165 OC166
คณะรัฐศาสตร์ PG163 PG164 PG165 PG166 PG265 PGS165 PGS166 PGS265
PGS266
LG163 LG164 LG165 LG166 LGS164 LGS165 LGS166 LGS264
LGS264-1 LGS265-1 LGS265-2 LGS266
คณะนิเทศศาสตร์ CA163 CA164 CA165 CA166 CA265 CA266 DMD166
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ GP166 GS163 GS164 GS165 GS166 TBC162 TBC166
PM163 PM164 PM165 PM166 SS161 SS163 SS165
SS166 SS264 SS265 SS266 SS364
TH160 TH161 TH163 TH164 TH165 TH166 TH263 TH264
TH265 TH266 TH363 TH364 TH365 TH366 TH463 TH464
TH465 TH466 TH564 TH565 TH566 EE160 EE161
EE163 EE164 EE165 EE166 EE263 EE264 EE265 EE266
EE363 EE364 EE365 EE366 EE465 EE466
บัณฑิตวิทยาลัย M.B.A.164-1 M.B.A.164-2 M.B.A.165 M.B.A.166
M.Ed.165 M.Ed.166 M.Ed.265 M.Ed.266 M.Ed.366 M.M.165 M.M.166
M.Ed.CI.165 M.Ed.CI.166 M.Ed.CI.265 M.Ed.CI.266 Ph.D.163 Ph.D.165 Ph.D.166
GD.CI.165 GD.CI.265 GD.CI.365 GD.CI.465 GD.CI.565 GD.CI.665 GD.CI.166 GD.CI.266
GD.CI.366 GD.CI.466 GD.CI.566 GD.CI.666 Ed.D.164 Ed.D.165 Ed.D.166