Graduate School / บัณฑิตศึกษา

ติดต่อเรา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เก็ตถวา บุญปราการ ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำงานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา โทร. 074-200300 ต่อ 359, 086-2971458 (Id Line) E-mail: kettawa@hu.ac.th, kettawa@hotmail.com การศึกษา : ปร.ด. (ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เกี่ยวกับเรา

  งานมาตรฐานบัณฑิตศึกษาอยู่ภายใต้สังกัดสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

  แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นแบบฟอรม์ที่นักศึกษาใช้ตลอดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (สวท.บว.1) .Word แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (สวท.บว.1) .PDF  แบบขออนุมัติสอบโครงร่างและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่าง 3 บท (สวท. บว.2) .Word แบบขออนุมัติสอบโครงร่างและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่าง 3 บท (สวท.บว.2).PDF  แบบขออนุมัติสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ 5 บท (สวท.บว.3) .Word แบบขออนุมัติสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ 5 บท (สวท.บว.3) .PDF  ...

ประกาศ คำสั่ง และ อื่นๆ