Graduate School/ระดับบัณฑิตศึกษา

*Staff /ติดต่อสอบถาม

Gettva

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรเก็ตถวา บุญปราการ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำงานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา

สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

โทร. 074-200300 ต่อ 359, 086-2971458 (Id Line)

E-mail: kettawa@hu.ac.th, kettawa@hotmail.com

การศึกษา : ปร.ด. (ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

banner_meeting

student_manual

calendar

Main_banner01

Main_banner02

Main_bannerNEW2

backgrounds

DB

Jurnal GD

back of graduates during commencement.

Conferece

ปัจฉิมนิเทศ online

patjib2011

แนวการปฏิบัติการตรวจรูปแบบ (Format) การส่งเล่มแดงและลหักฐานเพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิท-19

Role2021

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

วันเวลาที่สอบ

สถานที่

ชื่อเรื่อง

นักศึกษา

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

เวลา 13.00-15.30 น.

สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่องแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 นายศิวา ขุนชำนาญ

รหัส 6219050021

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

เวลา 10.30-12.00 น.

สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สอบ 5 บทสารนิพนธ์เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนระบบช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นายทรงศักดิ์ ทองพิทักษ์

รหัส 6219050024

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

เวลา 9.00-10.30 น.

สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปกติใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายกฤติภัทรกร ศิริภัทรนิธิโภคิน รหัส 6219050042
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564

เวลา 13.00-15.00 น.

สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์รายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอนุวัฒน์  สุวรรณละออง รหัส 6119350001
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00-14.30 น. สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนตัวอักษรจีนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนอักษรจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง นางสาวณภัสรพี คงศรีทอง รหัส 5919350020
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 9.00-10.30 น. สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง ผลของการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการขับร้องประสานเสียงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีสากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายก่อกิจ โกวิทกุล

รหัส 5919350001

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 -16.00 น. สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทสปาในจังหวัดเขตพื้นที่อันดามัน นางสาววารีพร ชูศรี

รหัส 59160004

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยชุดการสอนเรื่องการแปรรูปอาหารในท้องถิ่น รายวิชาการแปรรูปอาหารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม จังหวัดปัตตานี นายอาหะมะ  ดือราแม็ง

รหัส 6019350017

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-10.30 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจำนวนตัวเลข 1-5 โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาประเภทตัวเลขสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนชนาดใหญ่ในอำเภอละงู จังหวัดสตูล นางสาวเพ็ญพิไล พรหมมี รหัส 6019350010
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.00-10.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนคำที่มีสระ ใ ด้วยการใช้ชุดการสอนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ขั้นของกาเย่ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล นางสาวมาเรียม สนละ

รหัส 6219350031

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวรัฐชญา ขวัญทองยิ้ม รหัส 6119350046
วันพฤหัสที่ 22 เมษายน 2564

เวลา 9.00-10.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง การบริหารงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นายนิอาลาม นิมะ

รหัส 6219050003

วันพฤหัสที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม นราธิวาส เขต 2 นางสาวอานิสฟาซีรา ฮาซานีย์ รหัส 6219050009
วันพฤหัสที่ 22 เมษายน 2564

เวลา 9.00-10.30 น.

ห้องประชุม 8301

คณะรัฐศาสตร์

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง การบริหารจัดการส่วนราชการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA กรณีสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส นางอุไรวรรณ ตรีวัย

รหัส 5919450006

วันพฤหัสที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุม 8301

คณะรัฐศาสตร์

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง การศึกษาชุมชนพหุวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นางสาวสุนันทา ณ จันทร์ รหัส 5919450009
วันพฤหัสที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.30-12.00น. ห้องประชุมกัปตัน ชั้น 2

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง แนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ (รป.ศ.ดุษฎีบัณฑิต) นางสาวฉัตรนภา  ประกอบกิจ รหัส 5819260005
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.30-16.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้นิทานอีสปเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายชะอวด 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 นางสาวณัฐกานต์ พูลนวล รหัส 6219350042
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00-14.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนตัวเลขอารบิค 1-10 ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดฝึกการเขียนแบบการจดจำรูปภาพ นางสาวมัณฑนา ทองต้ง

รหัส 6219350030

วันพฤหัสที่ 22 เมษายน 2564

เวลา 9.00-10.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณ ด้วยเทคนิคการคูณเลขแบบอินเดียโดยใช้ตารางการการคูณร่วมกับเทคนิค TGT และการจัดการเรียนรู้แบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งสริมการศึกษาเอกชนตรัง เขต 1 นางสาวอัจฉราพรรณ พลเยี่ยมแสน รหัส 6219350001
วันพฤหัสที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในเครือข่ายนวมิตร สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสงขลา เขต 1 นางสาวสุพัตรา ศรีวิไล

รหัส 6219350043

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

เวลา 9.00-10.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง ศึกษาภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล นายปิยวรรฒ แสงทอง

รหัส 6219050005

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564

เวลา 9.00-10.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการวาดภาพโดยออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) ประกอบแบบฝึกทักษะการวาดภาพวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสุไหงอุเปสเตโกดอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล นางสาวอภิษฎา ดำมุสิก

รหัส 6019350022

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 12.00-14.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จังหวัดภูเก็ต โดยใช้แบบฝึกทักษะ นางสาวนิชธาวัลย์ อดิศัยรัตนกุล รหัส 5919350003
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 14.00-15.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์โดยใช้ Animation Flash เรื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นางสาวศิรินทร์ หนูเอียด

รหัส 6219350005

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา นางสาวปรียาภรณ์ เสวกพันธุ์ รหัส 5919350005
วันศุกร์ที่  2  เมษายน 2564 เวลา 15.30-17.30น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการสอนด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายแบบใช้น้ำหนักตัวเป็นแรงด้านเพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านความแข็งแรงของนักเรียนที่มีน้ำหนักเกิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในอำเภอสะเดา นายสมพงษ์ ศรประสิทธิ์

รหัส 6219350008

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.00-14.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษามลายูโดยใช้แบบฝึกการอ่านเทคนิคโฟนิกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายปูยุด อำเภอเมือง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 1 นางสาวนูรฮาญัร มูฮัมมัดมูซา รหัส 6219350029
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรม Adobe Photoshop ในการออกแบบแผ่นไวนิลด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวณัฐพัฒน์ชนก  ศรีรักษา รหัส 6219350021
วันศุกร์ที่  2  เมษายน 2564 เวลา 14.00-15.30น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

โครงร่างสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง ผลของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการเรียนทฤษฎีดนตรี นายนพรุจ เกตุแก้ว

รหัส 6119350007

วันพฤหัสที่ 1 เมษายน 2564   เวลา 13.00-15.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์เรื่อง ผลของการใช้กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคไดต่อทักษะทางดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพม.11 สุราษฎร์ธานี กลุ่มที่ 2 นายชัยวัฒน์ เกษจันทร์

รหัส 5919350011

วันพฤหัสที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์เรื่อง การจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีตามแนวคิดของซูซูกิและการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นายปิยะพันธ์  บางแก้ว

รหัส 5919350002

วันพฤหัสที่ 1 เมษายน 2564

เวลา 9.00-10.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์เรื่อง การพัฒนาโสตทักษะดนตรีสากลโดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวคิดของธอร์นไดค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 นายศุภชัย สมพงษ์

รหัส 5919350010

วันพฤหัสที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 14.30-16.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนพื้นฐานโดยการสอนแบบสตอรี่ไลน์ (Story line)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 นายกิตติพันธุ์ สิรเกรียงไกร รหัส 5919350009
วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 11.00-13.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง คุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษาในศตสวรรษที่ 21 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตสองทะเล จังหวัดสงขลา นางสาวสมจินต์ มุสิกรังศรี รหัส 5919050001
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-16.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักการประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จังหวัดนราธิวาส นางสาวธีรวดี บินมะ

รหัส 6219050010

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-14.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางสาวยุพาภัค อินนุ่น

รหัส 6219050017

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14.30-16.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 นราธิวาส นายนูรอาดีละห์ มะอูเซ็ง

รหัส 6219050040

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.30-16.00 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิลาม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอิสกัญดาร์ โตะมะ

รหัส 5619050017

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-14.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนวัยรุ่นโดยการฝึกอบรมหลักสูตรกลุ่มคลินิกคุณธรรม พระอรรถพล ทองสง

รหัส 6219050025

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บทวิทยานิพนธ์ เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 พระมหาสิริสำพันธ์ ดำนุ่น รหัส 6219050012
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2564

เวลา 9.30-10.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุค Thailand 4.0 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 นางสาวนฤมล คำนนท์

รหัส 6219050039

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นางสาวซัมซียะห์ เมาลิดิน รหัส 6219050032
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-14.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง ทักษะภาวะผู้นำรับความปกติใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 ของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส นางสาวโสรยา สือรี

รหัส 6219050022

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 14.30-16.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง การบริหารงานโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 นางสาวสุธาสินี ชุมเกื้อ

รหัส 6219050001

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-10.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเครือข่ายหลังสวน 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นางสาวภัทรา นาคสิงห์

รหัส 6219050037

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 -13.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางมนรวี ภักดีเจริญ

รหัส 6219150015

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของของโรงเรียนขยายโอกาสในเครือข่ายหลังสวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นางสาวสุวิตา สุขประวิทย์ รหัส 6219050035
วันพฤหัสที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 -12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง แรงจูงใจที่ส่งต่อความตั้งใจในการเข้ามาท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดพัทลุง นางสาวเกษราวดี ชูแสง

รหัส 6119150002

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 15.00-16.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง เจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Learning Together (LT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเครือข่ายอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง นางสาวอารีรัตน์ อินทะรัตน์ รหัส 6219350046
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นางสาวญาณินท์ รัตนพันธ์ รหัส 6219350036
สอบวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง เจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาจีนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับแบบฝึกการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวสิริยากร สุวรรณสว่าง รหัส 6219350045
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-10.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การประเมินหลักสูตรนักเรียนดุริยางค์ทหารบก โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก พุทธศักราช  2556 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปโป (CIPPO Model) สิบเอกธรรมฤทธิ์ ไตรทิพยพงศ์ รหัส 6219350044
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564

เวลา 9.00.00-10.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาโครงสร้างโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 นางสาวนารี จันคง

รหัส 6219050008

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564  เวลา 10.30.00-12.00 น. ห้องประชุม บัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 นางญาณิศา เยี่ยมสิริวุฒิ

รหัส 6219050028

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.30.00-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 นางสาววรรณวิภา สินนุกูล รหัส 6219050026
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

เวลา 9.00-10.30 น

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในอำเภอจะนะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 งนางสาวศจี  เพิ่มพูน

รหัส 6119050040

วันศุกรที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-14.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นางสาวพิมพ์ชนก ทองเงิน รหัส 6219050015
วันศุกรที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 14.30-16.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นางสาวสุดารัตน์ นารอยี

รหัส 6219050038

วันศุกรที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 16.00-17.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญมาก รหัส 6219050006
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอหัวไทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 นางสาวอชิรญา ชนะสงคราม รหัส 6219050020
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-14.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครสงขลา นางสาวเฉลิมขวัญ ประยูรเต็ม รหัส 6219050013
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 14.30-16.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์  เรื่อง คุณลักษณะของผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 นางณัฐนันท์ แหละกุบ

รหัส 6219050027

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 16.00-17.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง คุณลักษณะความเป็นมืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์ รหัส 6219050016
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 9.00.00-10.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 นายนิพันธ์ ยอดดี

รหัส 6219050007

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 นางสาวดวงพร ธนังธีรพงษ์ รหัส 6219050033
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 15.00-16.30 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 นายกิตติ จิตต์รัตน์

รหัส 6219050034

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวจนศาสดาโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ จังหวัดสงขลา นางสาวอามานี เชิญงาม  รหัส 6119350020
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-11.30น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นางสาวณัฐพร วงศ์เมืองแสน รหัส 6119350018
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-10.30น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดคำเพื่อจัดการเรียนรู้ร่วมกับเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวเบญจมาศ หารเอี่ยม รหัส 6219350040
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 11.30-13.00น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นางสาวจริญญา หมื่นหนู

รหัส 6019350001

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 15.00-16.30น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาทักษะการย่ำเท้าให้ลงจังหวะในการรำวิชานาฎศิลป์โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสาธิตร่วมกับกิจกรรมแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตเทศบาลนครตรัง นายอานนท์ เรืองรัตน์

รหัส 6019350002

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นางสาวกนกวรรณ สมวงศ์ รหัส 6219050036
วันศุกร์ที่  19  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00-16.30น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนพื้นฐานโดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 นายกิตติพันธ์ สิรเกรียงไกร รหัส 5919350009
วันศุกร์ที่  19  กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 13.30-15.00น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง ผลของการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการขับร้องประสานเสียงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีสากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายก่อกิจ โกวิทกุล

รหัส 5919350001

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะทางปัญญาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลภาคใต้ นายทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ

รหัส 6119060003

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

เวลา 9.00-12.00 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นายกวินท์ บินสะอาด

รหัส 6219050023

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00-14.30น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEAM Education) ร่วมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเครือข่ายการศึกษาการศึกษาเมืองใหม่พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1 นางสาวศรินยา ทองแจ่ม

รหัส 6119350050

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเครือข่ายหลังสวน 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นางสาวภัทรา นาคสิงห์

รหัส 6219050037

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

เวลา 9.00-10.30 น

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของของโรงเรียนขยายโอกาสในเครือข่ายหลังสวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นางสาวสุวิตา สุขประวิทย์ รหัส 6219050035
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาจริยธรรมด้านการพูดสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง นางสาวจุรีรัตน์ นุรักษ์

รหัส 5919350044

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

เวลา 9.00-12.00น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ภายใต้ภาวะวิกฤต Covid-19 นายไกรวิชญ์ จตุรพิธโพธิ์ทอง รหัส 6119150010
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 9.00-10.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างสารนิพนธ์เรื่อง ศึกษาภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล นายปิยวรรฒ แสงทอง

รหัส 6219050005

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00.00-18.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

โครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล าที่ ร.ต.พิเชฐ ทองนาวา

รหัส 6219050029

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30.00-16.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

โครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาโครงสร้างโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 นางสาวนารี จันคง

รหัส 6219050008

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00.00-10.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 นางสาวนิภาวรรณ  ไชยชนะ รหัส 6219050041
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง บทบาทการสร้างทีมงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นางสาววาสุชา เพชรกาญจน์ รหัส 6119050031
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมการใช้อำนาจของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สตูล นางสาวกรรณิกา เบ็ญกาเส็ม รหัส 6119050028
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563

เวลา 9.00-10.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล นายอับดุลรอซะ มะแซ

รหัส 6119050002

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30-16.00น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบหมวกหกใบร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวชนัญชิดา น้อยวิเศษ รหัส 6119350052
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-12.00น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นางสาวรัตนาภรณ์ กองวงศ์ รหัส 6119350051
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563

เวลา 9.00-10.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องชีวิตพืช ชีวิตสัตว์ ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับการใช้เทคนิคเกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสาวกรรณิกา  ขุนศรี

รหัส 5919350030

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นางสาวปุญญิศา  จันทร์แก้ว รหัส 6119050014
วันพฤหัสที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางสาวยุพาภัค อินนุ่น

รหัส 6219050017

วันพฤหัสที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00.00-10.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างสารนิพนธ์  เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนระบบช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นายทรงศักดิ์ ทองพิทักษ์

รหัส 6219050024

วันพฤหัสที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30.00-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างสารนิพนธ์  เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 นายศิวา ขุนชำนาญ รหัส 6219050021
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

เวลา 16.00-17.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับแรงจูงใจที่ส่งผลในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขยายโอกาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นางสาวกนกวรรณ สมวงศ์ รหัส 6219050036
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30-16.00 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวสุไรยา หมะจิ

รหัส 6119350027

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์  เรื่อง การใช้สื่อประสมเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษากำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นางสาววันดี ณ ลำปาง

รหัส 6119350048

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00.00-10.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 นางสาวนิภาวรรณ  ไชยชนะ รหัส 6219050041
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00.00-14.30 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง คุณลักษณะของผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 นางณัฐนันท์ แหละกุบ

รหัส 6219050027

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30.00-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครสงขลา นางสาวเฉลิมขวัญ ประยูรเต็ม รหัส 6219050013
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30.00-16.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 นายนิพันธ์ ยอดดี

รหัส 6219050007

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-12.00น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นางสาวรัตนาภรณ์ กองวงศ์ รหัส 6119350051
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการประกอบธุรกิจ start up  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวศุภิสรา โภชาดม

รหัส 6219150009

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00.00-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 นางสาวดวงพร ธนังธีรพงษ์ รหัส 6219050033
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00.00-16.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 นายกิตติ จิตต์รัตน์

รหัส 6219050034

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30.00-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 นางสาววรรณวิภา สินนุกูล รหัส 6219050026
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30.00-16.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 นางญาณิศา เยี่ยมสิริวุฒิ

รหัส 6219050028

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00.00-15.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง องค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด สพป.ตรัง เขต 1 นางสาวจิระภา สมัครพงษ์ รหัส 6119050032
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00.00-17.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นางสาวสุชารัตน์ ลูกเมือง รหัส 6119050033
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา

10.30.00-12.00 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง กรณีศึกษาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรโรงเรียนคุณธรรมวิทยาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา รหัส 6119050022
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-10.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บทวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับวิธีเรียนรู้แบบโฟนิคส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นางสาวสโรชา สุพัฒน์วรากุล รหัส 5919350006
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบย้อนกลับ เรื่องการบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายนพรุจ ศุภวิริยากร

รหัส 5919350004

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30-16.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบำรุงวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวอุษณีย์ อีดยี

รหัส 6119350026

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมโดยใช้โปรแกรม Typing Master เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุงฮัวโซะเซียว นางสาวกชพรรณ ด้วงดำ

รหัส 6119350028

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

เวลา 9.00-12.00น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำจัดความสูญเปล่าด้วยแนวคิดลีนในอุตสาหกรรมการสำรวจผลิตน้ำมันและแก๊สในประเทศไทย (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) นายประทีป นาคอ่อน

รหัส 5919160001

นศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-12.00น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางมนรวี ภักดีเจริญ

รหัส 6219150015

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

เวลา 9.00-10.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายสถานศึกษาสี่เมืองสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 นางสาวจุติพร คงสุวรรณ

รหัส 6119050039

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13.00-15.00 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง คุณลักษณะความเป็นมืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์ รหัส 6219050016
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เวลา 9.00-10.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปกติใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายกฤติภัทรกร ศิริภัทรนิธิโภคิน รหัส 6219050042
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม นราธิวาส เขต 2 นางสาวอานิสฟาซีรา ฮาซานีย์ รหัส 6219050009
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-15.30น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยและความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวราคาเกินกว่า 5 ล้านบาทของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสุนัยนา วงศ์เกียรติกุล  รหัส 6119150011
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00-13.00 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นางสาวกุลธิรัตน์ สุทธนะ

รหัส 6119350042

วันพฤหัสที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-10.30 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการขับร้องเพลงโดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการขับร้องเพลงเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 13 นายพนมศักดิ์ บุญมาก

รหัส 5919350023

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00-13.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับประถมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส นายศราวุฒิ แจ้งศิริ

รหัส 6119050004

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริหารสมาคมตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา นายอับดลฮอนี ละเต๊ะ

รหัส 6119050016

วันศุกรที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมกับผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ นางสาวอนันธิตา เอียดบัวขวัญ รหัส 5519050019
วันศุกรที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00-17.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนวัยรุ่นโดยการฝึกอบรมหลักสูตรกลุ่มคลินิกคุณธรรม พระอรรถพล ทองสง

รหัส 6219050025

วันศุกรที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-10.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นางสาวพิมพ์ชนก ทองเงิน รหัส 6219050015
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นางสาวสุดารัตน์ นารอยี

รหัส 6219050038

วันศุกรที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญมาศ รหัส 6219050006
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30-12.00 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวความคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวนัฏฐาภรณ์ สอนสั่ง รหัส 5919350028
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

เวลา 9.00-11.00 น

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  เรื่อง ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่ส่งต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการเข้ามาท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดพัทลุง นางสาวเกษราวดี ชูแสง

รหัส 6119150002

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

เวลา 9.00-10.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวมณวสา นวลถวิล รหัส 5919350007
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-12.00น ห้องประชุม 8301

คณะรัฐศาสตร์

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง ทัศนคติของประชาชนในการให้บริการของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครยะลา นางสาวมูนีเราะ ยูโซะ

รหัส 5849450003

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30-12.00น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลแบงก์กิ้ง และคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นางสาวรตาพิยาพร  เบญจกุล  รหัส 6019150002
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-10.30น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดสงขลา นางสาวนันท์ธิกาญจน์ ฤทธิเทวา  รหัส 6019150003
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 9.00-12.00น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา นายอรรถชัย ณ ภิบาล

รหัส 6119150003

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.00-14.30 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการรำวงมาตรฐานด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 2 นางสาวพรพิมล  ทองใบ

รหัส 5919350024

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563

เวลา 8.30-10.00 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องทัศนศิลป์ในท้องถิ่นโดยการวาดตัวตลกหนังตะลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเรวดีศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสาวผุสวัลย์ ดำมี

รหัส 6119350044

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับประสิทธิผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอระโนด จ.สงขลา นางสาวนุชรี  มั่นคง

รหัส 6119050026

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง Transformational Leadership of School Administrators in the Private Schools under Office of Private Education Narathiwat Province นางสาวธนพร แจ้งศิริ

รหัส 6119050003

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.00-11.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เรื่องการปฏิบัติท่ารำ รำวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลวัดนิโคธาราม)กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองพัทลุง นางสาวนิตยา เกิดกัน

รหัส 6119350008

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัย (เบบี้บูมเมอร์ เจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ เจนเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นซี) ที่มีอิทธิพลต่อความต้องการส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสาวสุวิณี ดีเลิศ

รหัส 5849150002

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 11.30-13.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม google Site ตามแนวคิดทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส นายอาซฮา มะแซ

รหัส 6019350030

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563

เวลา 9.00-12.00 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นายกวินท์ บินสะอาด

รหัส 6219050023

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 14.30-16.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 พระมหาสิริสำพันธ์ ดำนุ่น รหัส 6219050012
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน  2563 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุมกัปตัน อาคาร 10 ชั้น 2 สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง การสังเคราะห์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 นายธนกิจ  อาโฮง

รหัส 5819060005

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน  2563 เวลา 9.30-12.00 น. ห้องประชุมกัปตัน อาคาร 10 ชั้น 2 สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน นางบุปผา ทองสาย

รหัส 5819060004

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00-10.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุรีไซเคิล โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน นางสาวรัชฎา  อาหมาย

รหัส 5919350042

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 10.30-12.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 5

ตึก 10

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการระบายสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นายชาญวิทย์ โพชสาลี

รหัส 5919350021

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 9.00-12.00น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา นายอรรถชัย ณ ภิบาล

รหัส 6119150003

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 11.30-13.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะด้วยตนเองทางการวาดภาพระบายสีน้ำในรายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเครือกิตติวิทย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวอรัญญา กี้ข้อ

รหัส 6119350037

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 10.00-11.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดตรัง เขต 1 นางประพิมพรรณ ไชยเสนีย์ รหัส 6119350004
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 08.30-10.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้บนเว็บเควสท์กับผังมโนทัศน์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดกลุ่มสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ นายพีรวัฒน์ เพชรสุริยา

รหัส 5919350039

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 13.00-15.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนโรงเรียนเกาะบูโหลน อำเภอละงู จังหวัดสตูล นางสาวบุญพา โสสนุ้ย

รหัส 5719050001

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม  2563 เวลา 9.00-10.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบ 5 บท สารนิพนธ์ เรื่อง สภาพปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นางสาวไซนุง สามะ

รหัส 5519050036

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม  2563 เวลา 13.00-15.00 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเครือข่ายการศึกษาบูรณาการอิสลามภาคใต้ นายปรีชา เริงสมุทร์

รหัส 5519050032

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม  2563 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่อง การบริหารงบประมาณของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา นางอามีหน๊ะ เริงสมุทร์

รหัส 5519050033

พุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-10.30 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่องการใช้เทคนิค STAD ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสตูล (อศจ.สตูล) นางสาวตาณิกา ฤทธิรัตน์

รหัส 6019350004

พุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบ 5 บท วิทยานิพนธ์ เรื่องผลของการใช้แบบฝึกทักษะด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธีช่วยจำคำศัพท์ภาษาจีนขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตพื้นที่การศึกษา 16 นางกันต์กมล พรมประกอบ รหัส 5919350034
เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง เรื่อง ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยและความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวราคาเกินกว่า 5 ล้านบาทของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสุนัยนา วงศ์เกียรติกุล  รหัส 6119150011
วันพฤหัสที่ 30 กรกฎาคม 2563

เวลา 14.30-16.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัตินาฎศิลป์ เรื่องการประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงไทยสากล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นางสาวณัฐพร  วงศ์เมืองแสน รหัส 6119350018
พฤหัสที่ 30 กรกฎาคม 2563

เวลา 9.00-10.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างเรื่อง การพัฒนาความสามารถและความคงทนของการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ร่วมกับการใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเครือข่ายไผ่สีทอง อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล นางสาวนุสรา ยาบา

รหัส 5919350018

พฤหัสที่ 30 กรกฎาคม 2563

เวลา 10.30-12.00 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวจนศาสดาโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ นางสาวอามานี เชิญงาม

รหัส 6119350020

พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563

เวลา 13.00-15.30 น

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบ 5 บท เรื่อง การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเกม KAHOOT รายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 นายธีรศักดิ์ ขวัญเมือง 6119350016
พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม  2563

เวลา 11.00-14.00 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความพร้อมและปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อความตั้งใจเริ่มต้นธุรกิจของนักศึกษาจบใหม่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวศุภิสรา  โภชาดม  รหัส 6219150009
พฤหัสที่ 23 กรกฎาคม 2563

เวลา 9.00-10.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของการสอนเสริมที่มีต่อทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา นายวสันต์ ภูติรถยา

รหัส 5919350032

อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม  2563

เวลา 10.30-12.00 น

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3 นายนเรศ เสนะพันธุ์

รหัส 6119050020

พฤหัสที่ 9 กรกฎาคม 2563

เวลา 9.00-10.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติเรื่องรองแง็ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี นายศรัณภัทร  แวมะมิง

รหัส 5919350016

พฤหัสที่ 9 กรกฎาคม 2563

เวลา 10.30-12.00 น

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยวิธีการคูณเลขโดยใช้ตารางเรขาคณิต และวิธีการคูณเลขแบบปกติของโรงเรียนในเครือข่ายวิเศษวิทย์ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง นางสาวมานิตา พานชาตรี รหัส 6019350025
อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม  2563

เวลา 13.00-16.00 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตการทำงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายอนันต์ ชลเขตต์

รหัส 6119050034

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

เวลา 10.30-12.00 น

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 นายผดุงศักดิ์ ชูช่วย

รหัส 5819050012

พฤหัสที่ 2 กรกฎาคม 2563

เวลา 10.30-12.00 น

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง ผลของการจัดการสอนแบบกิจกรรมเกมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 นางสาวอาภากร  สุวรรณมณี  รหัส 6019350005
พฤหัสที่ 2 กรกฎาคม 2563

เวลา 9.00-10.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยชุดการสอนเรื่องการแปรรูปอาหารในท้องถิ่น รายวิชาการแปรรูปอาหารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม จังหวัดปัตตานี นายอาหะมะ  ดือราแม็ง รหัส 6019350017
อาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

เวลา 9.30-12.00 น

ห้องกัปตัน อาคาร 10 ชั้น 2 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง คุณลักษณะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางณัฐฐิตา  ชุมประมาณ รหัส 6119060004
พุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-15.00 น. สอบออนไลน์ สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นางสาวปุญญิศา  จันทร์แก้ว รหัส 6119050014
พุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00-12.30 น. สอบออนไลน์ สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวธมน  จิโรจสินธุ์

รหัส 6119050036

พุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-10.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบสารนิพนธ์ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ ว่าที่ ร.ต.สมชาย  เพชรนุ่ม รหัส 5819050009
พฤหัสที่ 11 มิถุนายน 2563

เวลา 10.30-12.00 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้รูปแบบการสอบทักษะปฏิบัติของซิมพ์สัน (Simpson) เรื่องการตัดเย็บเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล นางสาวกฤษณี  นาคพันธ์ รหัส 6119350005
พฤหัสที่ 11 มิถุนายน 2563

เวลา 9.00-10.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดชนาราม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาสิชล 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 นางสาวรัฐชญา ขวัญทองยิ้ม รหัส 6119350046
ศุกร์ที่  5  มิถุนายน  2563

เวลา 9.30-12.00 น

ห้องประชุมกัปตัน สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง เรื่อง อนาคตภาพการนิเทศการศึกษาสำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จังหวัดสงขลาในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2562-2571) นางสาวกาญจนา หาญศึก รหัส 6119060006
พุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-15.30 น. สอบออนไลน์ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบำรุงวิทยา อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวอุษณีย์  อีดยี

รหัส 6119350026

พุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-10.30 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขา สำหรับนักศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี นายอดุลย์ ชะลอ รหัส 6119350015
พุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-10.30 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Typing Master เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุ๋งฮั้วโซะเซียว นางสาวกชพรรณ  ด้วงคำ รหัส 6119350028
ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

เวลา 9.00-10.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจำนวนตัวเลข 1-20 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเกมการศึกษาประเภทตัวเลขของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนชนาดใหญ่ในอำเภอละงู จังหวัดสตูล นางสาวเพ็ญพิไล พรหมมี รหัส 6019350010
ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

เวลา 10.30-12.00 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ้กซอว์ (Jigsaw) ร่วมกับผังกราฟฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ภูมิภาคโลกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 นางปจิตรา สมหมาย

รหัส 5919350035

อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563

เวลา 13.30-15.00 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา นางณิชชา  กองเงิน

รหัส 6119050029

อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563

เวลา 10.30-12.00 น.

สอบออนไลน์ สอบวิทยานิพนธ์  เรื่อง การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอสะเดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 นางสุกัญญา โต๊ะเส็น

รหัส 6119050006

อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563

เวลา 9.00-10.30 น.

สอบออนไลน์ สอบวิทยานิพนธ์  เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นางสาวพจนา ผดุงเศรษฐกิจ รหัส 6119050013
ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563

เวลา 9.00-10.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะบริหารกับประสิทธิผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นางสาวนุชรี มั่นคง

รหัส 6119050026

อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2563

เวลา 9.00-10.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของแผนการเรียนภาษาจีน-ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล นางสาวภณิตา ไวยวุฒิ

รหัส 6119050018

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

เวลา 10.30-12.00 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติวิชานาฎศิลป์ไทย เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 นางสาวนิภาภรณ์ สโมสร รหัส 6119350012
ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

เวลา 9.00-10.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวสกุณหงส์ คงไชย

รหัส 6119350035

พุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบสารนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 นายพรรณลพ ครุเส็น

รหัส 6019350041

พุธที่ 20 พฤษภาคม 2563

เวลา 9.00-12.00 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ทัศนคติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในรายวิชานาฏศิลป์โดยใช้เกมการศึกษาที่มีผลต่อทักษะการใช้ท่านาฏยศัพท์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดเจริญภูผา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นางสาวโชติกานต์ สุวรรณโณ รหัส 6119350033
ศุกร์ที่  8  พฤษภาคม  2563

เวลา 13.30-16.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาระดับหลังปริญญาของแพทย์ นายกฤษณะ สุวรรณภูมิ

รหัส 6119060010

พฤหัสที่ 14 พฤษภาคม 2563

เวลา 9.00-11.00 น

สอบออนไลน์ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง อิทธิพลของธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ นายสงบ  ขุนศรีหวาน

รหัส 6119150004

ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

เวลา 13.00-15.00 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายสถานศึกษาสี่เมืองสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 นางสาวจุติพร คงสุวรรณ

รหัส 6119050039

พฤหัสที่ 30 เมษายน 2563

เวลา 9.00-11.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการอำเภอหัวไทร จังหวัดนราธิวาส นางสาวสุไรยา หมะจิ

รหัส 6119350027

พฤหัสที่ 23 เมษายน 2563

เวลา 13.00-15.00 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี นางสาวพันธิพา สุหลง

รหัส 6119050021

พฤหัสที่ 23 เมษายน 2563

เวลา 9.00-10.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง บทบาทการสร้างทีมงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นางสาววาสุชา เพชรกาญจน์ รหัส 6119050031
พฤหัสที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมการใช้อำนาจของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สตูล นางสาวกรรณิกา เบ็ญกาเส็ม รหัส 6119050028
ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สตูล นางสาวสุชารัตน์ ลูกเมือง รหัส 6119050033
ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

เวลา 9.00-10.30 น.

ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง องค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1 นางสาวจิระภา  สมัครพงษ์ รหัส 6119050032
พุธที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 10.30-12.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสหวิทยา เขตนครหาดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา นางสาวศรินยา ทองแจ่ม

รหัส 6119350050

พุธที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้บนเว็ปเควสท์ร่วมกับผังมโนทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สพม.16 สงขลา นายพีรวัฒน์ เพชรสุริยา

รหัส 5919350039

พุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา

อาคาร 10 ชั้น 5

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การใช้สื่อประสมเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษากำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นางสาววันดี ณ ลำปาง

รหัส 6119350048

พุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 9.00-10.30 น. สอบออนไลน์ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเกม KAHOOT รายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดตรัง นายธีรศักดิ์ ขวัญเมือง

รหัส 6119350016

ศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-10.30 น ห้อง 8301

คณะรัฐศาสตร์

สอบ 5 บท เรื่อง ทัศนของผู้นำชุมชนต่อปัญหายาเสพติด กรณีศึกษาตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร.ต.อ.ยงยุทธ อนุสรณ์ประเสริฐ

รหัส 5919450004