Graduate School / บัณฑิตศึกษา

ติดต่อเรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรเก็ตถวา บุญปราการ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำงานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา
โทร. 074-200300 ต่อ 359, 086-2971458 (Id Line)
|E-mail: kettawa@hu.ac.th, kettawa@hotmail.com
การศึกษา : ปร.ด. (ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคา

เกี่ยวกับเรา

งานมาตรฐานบัณฑิตศึกษาอยู่ภายใต้สังกัดสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ประกาศ>>นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน/2565 ให้ส่งหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษา เล่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ผ่านการลงนามหน้าอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 3 เล่ม บว.17 ที่ผ่านการตรวจรูปแบบ เล่มตรวจล่าสุด บว.18 ผลตรวจอักขราวิสุทธิ์, บว.19 พร้อมแฮนดี้ไดร์ท ไฟล์บทความและวิทยานิพนธ์ และบทความที่ print เป็นกระดาษ ส่งที่งานมาตรฐานบัณฑิตภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2566<<

งานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นแบบฟอรม์ที่นักศึกษาใช้ตลอดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ

 Read more