ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

 

CALENDAR

 • 16 – 25 ม.ค.

  นักศึกษายื่นขอจบการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ iStudent

 • 16 – 26 ม.ค.

  อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอจบการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ iStudent

 • 16 – 27 ม.ค.

  นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)

 • 17 – 23 ม.ค.

  นักศึกษาก่อนรหัส 58 ถอนรายวิชา คืนเงิน 60%
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ iStudent

 • 22 ม.ค.

  วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับ I ภาคการศึกษาที่ 1/2563