ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 

CALENDAR

 • 2 ส.ค.

  เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี

 • 2 ส.ค.

  อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชา บันทึกสัญลักษณ์ W
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านระบบ iService

 • 2 ส.ค.-21 พ.ย.

  นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  (ภาคการศึกษาที่ 1/2564)

 • 2-31 ส.ค.

  นิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 (ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564)
  ภายในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1