การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564
  • โดยกำหนดรูปแบบ Onsite ทุกรายวิชา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา