เชิญชวนบุคลากร ส่งบทความวิจัย / บทความวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

news2

ขอเชิญชวนบุคลากร ส่งบทความวิจัย / บทความวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 โดยเปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด