ติดต่อสหกิจศึกษา

 

wanna1
อาจารย์วรรณะ วิจิตร
หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา
โทร. 074-200-388
eMail : Wanna_wi@hu.ac.th
bank
อาจารย์สุทธิชัย รักจันทร์
อาจารย์ประจำงานสหกิจศึกษา
โทร. 074-200-386
eMail : rakjan_b@hu.ac.th

giv
นางสาวสาวิตรี สุวรรณมณี
เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษาและส่งเสริมอาชีพ
โทร. 074-200-387
eMail : sawitree@hu.ac.th

oh
นายณัฐพล สุวรรณชนะ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมอาชีพ
โทร. 074-200-386
eMail : nattapon@hu.ac.th