หลักสูตร INDEE

4

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ (Innovative and Design Entrepreneur) เป็นหลักสูตรบูรณาการความรู้หลายศาสตร์ เช่น ด้านบริหารธุรกิจ นวัตกรรมและการออกแบบ และดิจิทัลและเทคโนโลยี มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติของความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีความกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจ เข้าใจบริบทแวดล้อมทางธุรกิจ มีทักษะความเป็นผู้นำ มีทักษะการสื่อสาร ก้าวทันเทคโนโลยี มีการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง มีความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ และการออกแบบ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในอนาคต และบริบทของเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ได้ทันท่วงที และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศตามแนวคิดนโยบายของรัฐบาลทั้งในเรื่อง Thailand 4.0 Creative Economy และ Digital Economy

– รายละเอียด –