Mock Job Fair ครั้งที่ 9

 Mock Job Fair ครั้งที่ 9

 ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ Mock Job Fair ครั้งที่ 9

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร
(สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ Mock Job Fair ครั้งที่ 9)

**ใบสมัครงาน สามารถเลือก (ไทย หรือ Eng) หรือเลือกทั้งสองอย่างก็ได้**

 ใบสมัครงาน (ไทย) (มี2หน้า)                                                                                               ใบสมัครงาน (Eng) (มี2หน้า                                                                                                 แบบประเมินผลการสัมภาษณ์งานสำหรับสถานประกอบการ

** แบบประเมินคุณภาพการให้บริการโครงการ สามารถเลือก (ไทย หรือ Eng) ได้ตามความเหมาะสม ** 

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการโครงการ (ไทย) (มี2หน้า)                                                          แบบประเมินคุณภาพการให้บริการโครงการ (Eng) (มี2หน้า)

ตำแหน่งงานว่าง