รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Comprehensive1-2560-1 Comprehensive1-2560-2