การสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อจบหลักสูตร(ทุกหลักสูตร) ตามข้อกำหนดของ สกอ.

news1

การสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อจบหลักสูตร(ทุกหลักสูตร)ตามข้อกำหนดของ สกอ. รายละเอียด