การสอบประจำภาคการศึกษา ประกอบด้วยการสอบกลางภาค และปลายภาค ดังนี้

10

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
– สอบกลางภาควันที่ 27 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563
– สอบปลายภาควันที่ 5-9, 12, 14-15 ธันวาคม 2563

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
– สอบกลางภาควันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2564
– สอบปลายภาควันที่ 16-23 พฤษภาคม 2564

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
– สอบกลางภาควันที่ 16-17, 19-20 มิถุนายน 2564
– สอบปลายภาควันที่ 14-15, 17-18 กรกฎาคม 2564

สามารถศึกษาระเบียบและแนวปฏิบัติในการสอบได้ที่ Click