มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
TH563
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-400 การคิดเชิงคำนวณ 9 3 อ.วรรณิดา  ไชยการณ์
100-424 ความสมดุลของชีวิต 1 3 ดร.เยาวลักษณ์  ตระกูลเมฆี
100-424 ความสมดุลของชีวิต 1 3 ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 14 3 อ.เจกิตาน์  เจริญ
600-107 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 5 3 อ.กุลนาถ  สิรินาราภัทร
600-108 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5 2 อ.ปิยดา  จิงวังสะ
600-220 ความเป็นครูและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 5 3 ดร.ศัจนันท์  แก้ววงศ์ศรี
604-102 วาทการสำหรับครู 5 3 อ.ภาชินี  เต็มรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
194
4/11/2020


View PagesFirstPrevious