มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
TH463
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-400 การคิดเชิงคำนวณ 9 3 อ.วรรณิดา  ไชยการณ์
100-424 ความสมดุลของชีวิต 2 3 อ.อันสอด  หลับด้วง
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 13 3 อ.ณัฐพล  รุจิเรืองโรจน์
600-107 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 4 3 อ.กุลนาถ  สิรินาราภัทร
600-108 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 4 2 ดร.อริสรา  บุญรัตน์
600-220 ความเป็นครูและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 4 3 ดร.สุดาพร  ทองสวัสดิ์
604-102 วาทการสำหรับครู 4 3 อ.ภาชินี  เต็มรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
193
 


View PagesFirstPreviousNextLast