มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
TH462
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-445 นวัตกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 3 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
100-445 นวัตกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 3 อ.พงษ์สกร  รัตนภัทรกุล
100-445 นวัตกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 3 อ.พัชรสกนธ์  โพธิ์
600-217 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 4 3 ผศ.ดร.กฤตกาล  ฑปภูผา
600-218 พลเมืองวิวัฒน์ 4 3 อ.สุนิตดา  ชูสวัสดิ์
600-219 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 4 2 อ.พรเพ็ญ  อำนวยกิจ
604-200 พัฒนาการของภาษาไทย 4 3 อ.วิมล  งามยิ่งยวด
604-206 การเขียนร้อยแก้ว 4 3
604-310 วรรณคดีเพื่อการสอนสำหรับครู 4 3
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
192
 


View PagesFirstPreviousNextLast