มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
TH363
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-400 การคิดเชิงคำนวณ 8 3 อ.ณธัชสร  จุติสงขลา
100-424 ความสมดุลของชีวิต 3 3 อ.ชาญณรงค์  เที่ยงธรรม
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 12 3 อ.ณัฐพล  รุจิเรืองโรจน์
600-107 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 3 3 อ.กุลนาถ  สิรินาราภัทร
600-108 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3 2 อ.เขมินต์ธารากรณ์  บัวเพ็ชร
600-220 ความเป็นครูและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 3 3 ดร.ศัจนันท์  แก้ววงศ์ศรี
604-102 วาทการสำหรับครู 3 3 อ.ภาชินี  เต็มรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
189
 


View PagesFirstPreviousNextLast