มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
TH362
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-445 นวัตกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 3 อ.พัชรสกนธ์  โพธิ์
100-445 นวัตกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 3 อ.พงษ์สกร  รัตนภัทรกุล
100-445 นวัตกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 3 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
600-217 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3 3 อ.สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ
600-218 พลเมืองวิวัฒน์ 3 3 อ.สุนิตดา  ชูสวัสดิ์
600-219 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3 2 อ.เขมินต์ธารากรณ์  บัวเพ็ชร
604-200 พัฒนาการของภาษาไทย 3 3 อ.วิมล  งามยิ่งยวด
604-206 การเขียนร้อยแก้ว 3 3 ผศ.จรูญศักดิ์  บุญญาพิทักษ์
604-310 วรรณคดีเพื่อการสอนสำหรับครู 3 3
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
188
 


View PagesFirstPreviousNextLast