มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
TH361
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
600-311 คุณธรรม จริยธรรมในการเป็นครู 3 3 อ.เจรจา  บุญวรรณโณ
604-300 ภาษาไทยถิ่น 3 3 อ.สุพิศตรา  อภิชาโต
604-302 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย 3 3 อ.อัจฉรา  เทศขำ
เชิงวิชาการ
604-304 วิธีสอนภาษาไทย 3 3 อ.รุ่งทิพย์  ปราโมทย์พันธุ์
604-309 การวิเคราะห์ข่าว 3 3 อ.รุ่งทิพย์  ปราโมทย์พันธุ์
604-401 อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย 3 3
604-408 การวิเคราะห์และออกแบบสื่อการสอนภาษาไทย 3 3 อ.พัชญ์สิตา  องค์สรณะคม
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
187
 


View PagesFirstPreviousNextLast