มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
TH360
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
600-424 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 3 3 อ.กฤษฎา  มงคลศรี
604-404 การวิจัยเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 3 3 ผศ.อลิสา  เลี้ยงรื่นรมย์
604-409 การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย 3 3 อ.อัจฉรา  เทศขำ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
186
 


View PagesFirstPreviousNextLast