มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
TH263
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-400 การคิดเชิงคำนวณ 7 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
100-424 ความสมดุลของชีวิต 3 3 อ.ชาญณรงค์  เที่ยงธรรม
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 11 3 อ.อรทัย  จันทร์ปล้อง
600-107 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 2 3 อ.พิทยาภรณ์  พัฒโน
600-108 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 2 อ.วินิดา  หมัดเบ็ญหมาน
600-108 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 2 อ.กฤษฎา  มงคลศรี
600-220 ความเป็นครูและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 2 3 อ.อุบลรัตน์  ศรีวิเชียรอำไพ
604-102 วาทการสำหรับครู 2 3 ผศ.พิชญา  สุวรรณโน
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
184
 


View PagesFirstPreviousNextLast