มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
TH262
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-445 นวัตกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 2 3 อ.พัชรสกนธ์  โพธิ์
100-445 นวัตกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 2 3 อ.พงษ์สกร  รัตนภัทรกุล
100-445 นวัตกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 2 3 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
600-217 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 2 3 ดร.เชาวนี  แก้วมโน
600-218 พลเมืองวิวัฒน์ 2 3 อ.สุนิตดา  ชูสวัสดิ์
600-219 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2 2 อ.กฤษฎา  มงคลศรี
604-200 พัฒนาการของภาษาไทย 2 3 อ.วิมล  งามยิ่งยวด
604-206 การเขียนร้อยแก้ว 2 3 ผศ.จรูญศักดิ์  บุญญาพิทักษ์
604-310 วรรณคดีเพื่อการสอนสำหรับครู 2 3 ผศ.พิชญา  สุวรรณโน
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
183
 


View PagesFirstPreviousNextLast