มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
TH261
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
600-311 คุณธรรม จริยธรรมในการเป็นครู 2 3
604-300 ภาษาไทยถิ่น 2 3 อ.สุพิศตรา  อภิชาโต
604-302 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย 2 3 อ.เจรจา  บุญวรรณโณ
เชิงวิชาการ
604-304 วิธีสอนภาษาไทย 2 3 อ.รุ่งทิพย์  ปราโมทย์พันธุ์
604-309 การวิเคราะห์ข่าว 2 3 อ.ชญาน์ทัต  เอี่ยวเรืองสุรัติ
604-401 อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย 2 3 อ.ชญาน์ทัต  เอี่ยวเรืองสุรัติ
604-408 การวิเคราะห์และออกแบบสื่อการสอนภาษาไทย 2 3 อ.สุพิศตรา  อภิชาโต
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
182
 


View PagesFirstPreviousNextLast