มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
TH260
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
600-424 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 2 3 อ.กฤษฎา  มงคลศรี
604-403 การสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 2 3 อ.เครือวัลย์  ทองหนูนุ้ย
604-404 การวิจัยเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 2 3
604-405 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2 2 อ.เครือวัลย์  ทองหนูนุ้ย
604-409 การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย 2 3 อ.อัจฉรา  เทศขำ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
181
 


View PagesFirstPreviousNextLast