มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
TH163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-400 การคิดเชิงคำนวณ 7 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
100-424 ความสมดุลของชีวิต 1 3 ดร.เยาวลักษณ์  ตระกูลเมฆี
100-424 ความสมดุลของชีวิต 1 3 ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 10 3 อ.อรทัย  จันทร์ปล้อง
600-107 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 1 3 อ.พิทยาภรณ์  พัฒโน
600-108 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 1 2 อ.กฤษฎา  มงคลศรี
600-220 ความเป็นครูและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 1 3 อ.เจรจา  บุญวรรณโณ
604-102 วาทการสำหรับครู 1 3 ผศ.พิชญา  สุวรรณโน
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
179
 


View PagesFirstPreviousNextLast