มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
TH162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-445 นวัตกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 2 3 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
100-445 นวัตกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 2 3 อ.พงษ์สกร  รัตนภัทรกุล
100-445 นวัตกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 2 3 อ.พัชรสกนธ์  โพธิ์
600-217 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 1 3 ดร.เชาวนี  แก้วมโน
600-218 พลเมืองวิวัฒน์ 1 3 อ.สุนิตดา  ชูสวัสดิ์
600-219 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 1 2 อ.กฤษฎา  มงคลศรี
604-200 พัฒนาการของภาษาไทย 1 3 อ.วิมล  งามยิ่งยวด
604-206 การเขียนร้อยแก้ว 1 3 อ.เครือวัลย์  ทองหนูนุ้ย
604-310 วรรณคดีเพื่อการสอนสำหรับครู 1 3
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
178
 


View PagesFirstPreviousNextLast