มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
TH161
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
600-311 คุณธรรม จริยธรรมในการเป็นครู 1 3
604-300 ภาษาไทยถิ่น 1 3 อ.สุพิศตรา  อภิชาโต
604-302 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย 1 3 อ.อัจฉรา  เทศขำ
เชิงวิชาการ
604-304 วิธีสอนภาษาไทย 1 3 อ.รุ่งทิพย์  ปราโมทย์พันธุ์
604-309 การวิเคราะห์ข่าว 1 3 อ.ชญาน์ทัต  เอี่ยวเรืองสุรัติ
604-401 อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย 1 3 อ.ชญาน์ทัต  เอี่ยวเรืองสุรัติ
604-408 การวิเคราะห์และออกแบบสื่อการสอนภาษาไทย 1 3 อ.สุพิศตรา  อภิชาโต
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
177
 


View PagesFirstPreviousNextLast