มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
TH160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
600-424 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1 3 อ.กฤษฎา  มงคลศรี
604-403 การสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 1 3 ผศ.อลิสา  เลี้ยงรื่นรมย์
604-404 การวิจัยเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 1 3 ผศ.อลิสา  เลี้ยงรื่นรมย์
604-405 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 1 2 อ.ชญาน์ทัต  เอี่ยวเรืองสุรัติ
604-409 การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย 1 3 อ.อัจฉรา  เทศขำ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
176
 


View PagesFirstPreviousNextLast