มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
TH159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
600-500 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 1 6 อ.วิมล  งามยิ่งยวด
600-501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 1 6 อ.วิมล  งามยิ่งยวด
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
175
 


View PagesFirstPreviousNextLast