มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
TBC162-2
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-424 ความสมดุลของชีวิต 1 3 ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์
100-424 ความสมดุลของชีวิต 1 3 ดร.เยาวลักษณ์  ตระกูลเมฆี
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 10 3 อ.อรทัย  จันทร์ปล้อง
600-311 คุณธรรม จริยธรรมในการเป็นครู 1 3
600-316 การเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 1 3 อ.ภาชินี  เต็มรัตน์
601-301 ทักษะภาษาไทยในงานสำนักงาน 1 3 อ.อัจฉรา  เทศขำ
601-403 การนำเสนอผลงานภาคภาษาไทยด้วยโปรแกรม 1 3 อ.อัจฉรา  เทศขำ
คอมพิวเตอร์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
174
 


View PagesFirstPreviousNextLast