มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
TBC162-1
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
600-316 การเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 1 3 อ.ภาชินี  เต็มรัตน์
601-301 ทักษะภาษาไทยในงานสำนักงาน 1 3 อ.อัจฉรา  เทศขำ
601-304 คุณธรรมและจริยธรรมการสื่อสาร 1 3 อ.ฉัตรจงกล  ตุลยนิษกะ
601-403 การนำเสนอผลงานภาคภาษาไทยด้วยโปรแกรม 1 3 อ.อัจฉรา  เทศขำ
คอมพิวเตอร์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
173
 


View PagesFirstPreviousNextLast