มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
TBC161
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
600-311 คุณธรรม จริยธรรมในการเป็นครู 1 3
600-316 การเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 1 3 อ.ภาชินี  เต็มรัตน์
601-301 ทักษะภาษาไทยในงานสำนักงาน 1 3 อ.อัจฉรา  เทศขำ
601-403 การนำเสนอผลงานภาคภาษาไทยด้วยโปรแกรม 1 3 อ.อัจฉรา  เทศขำ
คอมพิวเตอร์
604-404 การวิจัยเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 2 3
604-405 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 1 2 อ.ชญาน์ทัต  เอี่ยวเรืองสุรัติ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
171
 


View PagesFirstPreviousNextLast