มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
SS163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-400 การคิดเชิงคำนวณ 6 3 ผศ.คณิดา  ไกรสันติ
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 9 3 อ.อรทัย  จันทร์ปล้อง
600-106 จิตวิทยาสำหรับครู 4 3 ผศ.ดร.ประภาศ  ปานเจี้ยง
600-108 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 9 2 อ.พรเพ็ญ  อำนวยกิจ
600-320 สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 4 3 อ.จิตรลดา  พันธุ์พณาสกุล
608-101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1 3 อ.สุชาดา  สุวรรณขำ
608-103 ศาสนาเปรียบเทียบ 1 2 อ.อภินันท์  สิริรัตนจิตต์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
169
 


View PagesFirstPreviousNextLast