มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
SS162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 3 อ.สุพิศตรา  อภิชาโต
100-421 พลเมืองโลกในยุคดิจิทัล 1 3 อ.จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา
100-421 พลเมืองโลกในยุคดิจิทัล 1 3 อ.สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ
100-421 พลเมืองโลกในยุคดิจิทัล 1 3 อ.ชาญณรงค์  เที่ยงธรรม
600-217 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 8 3 อ.สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ
600-219 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 8 2 อ.พรเพ็ญ  อำนวยกิจ
600-319 การวัดผล การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 4 3 อ.สุพรรณี  หมาดยุโส๊ะ
600-319 การวัดผล การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 4 3 ผศ.ปัญจา  ชูช่วย
608-204 ภูมิสารสนเทศ 1 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
608-308 หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา 1 2 3 อ.อภินันท์  สิริรัตนจิตต์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
168
 


View PagesFirstPreviousNextLast