มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
SS161
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
600-311 คุณธรรม จริยธรรมในการเป็นครู 6 3 อ.ฉัตรจงกล  ตุลยนิษกะ
600-312 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 2 3 อ.นุษณา  ณ พายัพ
600-313 การวัดผลและประเมินทางการศึกษา 2 3 ผศ.ปัญจา  ชูช่วย
608-306 การเมืองการปกครองไทย 1 3 อ.พัตรธีรา  สุวรรณวงศ์
608-307 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย 1 3 อ.ยุวัลดา  ชูรักษ์
608-308 หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา 1 1 3 อ.อภินันท์  สิริรัตนจิตต์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
167
 


View PagesFirstPreviousNextLast